Dialog i tilbudskonkurranser - manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav kan ikke repareres

Publisert: 04. May 2018 Skrevet av: DLA Piper

Gjennom anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 ble det innført en ny konkurranseform - "Tilbudskonkurranse" for de nasjonale konkurransene i forskriften del II. 


Denne konkurranseformen særpreges av at oppdragsgiver er gitt betydelig fleksibilitet - særlig ved at oppdragsgiver er gitt adgang til å føre såkalt dialog med leverandørene. Dette for å slippe vanskelige grensedragninger mellom avklaringsadgangen og forhandlinger som tidligere ga grunnlag for tvister.

 

Det er få avgjørelser som kaster lys over omfanget av dialogen som kan føres. I en nylig avsagt avgjørelse av KOFA (2017/75) var spørsmålet om oppdragsgiver gjennom dialogfasen kunne reparere en leverandørs manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Eksemplet er at en leverandør ikke selv oppfyller et bestemt kvalifikasjonskrav på tilbudstidspunktet, men om leverandøren gjennom dialogfasen kunnen tilknytte seg et annet foretak og støtte seg på dette for å oppfyllelse kvalifikasjonskravet.

 

Klagenemnda uttaler at: "Det å ettersende, supplere, klargjøre eller utfylle en «opplysning» eller et «dokument», er imidlertid noe ganske annet enn å fremlegge dokumentasjon på at et kvalifikasjonskrav som skulle vært oppfylt på tilbudstidspunktet, er oppfylt i etterkant."

 

Det ble lagt til grunn at en adgang til å gå i dialog om hvordan kravene kan oppfylles der disse ikke var oppfylt ved tilbudsfristens utløp ville endre forutsetningene for konkurransen. En slik endring vil innebære en forskjellsbehandling i relasjon til de leverandørene som i respekt for kvalifikasjonskravene ikke innga tilbud. 


Av denne grunn var det ikke adgang å reparere manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav gjennom dialog i en tilbudskonkurranse. Avgjørelsen er dermed et viktig bidrag i å klarlegge ramme for og omfanget av den dialog oppdragsgiver kan føre.


Artikkelen er skrevet av Morten Gullhagen-Revling, fast advokat tilknyttet DLA Piper fagruppe for offentlige anskaffelser.